Monthly: 一月 2015

SQL Server 2008 R2占用内存越来越大解决方法

ggp 技术 2015-01-24 945 次浏览
有一台SQL Server 2008 R2数据库服务器,内存经常占用85%左右,查看进程发现sqlserver.exe使用了4G多内存。有一天服务器重启,业务跑起来后,观察sqlserver.exe内存使用一直在几百M,随后几天持续观察,发现内存使用逐渐升高,这说明SQL Server 2008 R2运行越久,占用内存会越来越大。 有了上边的分析结果,解决方法就简单了,定期重启下SQL Server 2008 R2数据库服务即可,使用任务计划定期执行下边批处理: net stop sqlserveragent net stop mssqlserver net start mssqlserver net start sqlserveragent 阅读全文...
回顶部